προβλημα με φλωρο!!!

Κατάσταση
Κλειστό.
Κατάσταση
Κλειστό.