Πρόσφατα

Ουργανέλι

Petran

PB New Member
Thread starter #1
Καλημέρα σε όλους,
παρακάτω σας επισυνάπτω ένα θέμα που αφορά το Ουργανέλι (Serinus serinus).

Ελπίζω να το απολαύσετε.
Σας εύχομαι καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέος έτος.
 

Stavros

Administrator
Staff Member
#2
Πέτρο είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα πρέπει να είναι πολύ καλό αλλά με αυτή την κωδικοποίηση δεν θα το μάθουμε ποτέ :)

Κάτι ISO-8859-7 θα μας βοηθούσε να το διαβάσουμε
 

Petran

PB New Member
Thread starter #4
Δεν ανοίγει ε;
Και την άλλη φορά με τον ίδιο τρόπο το ανέβασα. Τι φταίει?

:(

Να το ξαναπεράσω;
 

Stavros

Administrator
Staff Member
#5
Βρε ανοίγει μια χαρά αλλά αυτό που βλέπω τουλάχιστον εγώ είναι κάτι τέτοιο…
αρχειο pdf είπε:
Ôï ïõñãáíÝëé, áíÞêåé óôçí ôÜîç ôùí óôñïõèéüìïñöùí (Passeriformes),
óôçí ïéêïãÝíåéá ôùí óðéæéäþí Þ áëëéþò Öñéããéëéäþí
(Fringillidae), óôçí êáôçãïñßá ôùí óåéñçíéäþí (Serinus). ÕðÜñ÷ïõí
äýï õðïåßäç ôïõ ïõñãáíåëéïý, êÜôé ðïõ äõóôõ÷þò ïé ðåñéóóüôåñïé
áãíïïýí, ï (serinus serinus serinus) ðïõ åíäçìåß, óå üëåò ôéò ÷þñåò
ãýñù áðï ôç ìåóüãåéï, ðïõ åßíáé åõñýôáôá ãíùóôü óôçí ÅëëÜäá, ôï
ïðïßï åßíáé êáé ôï ïõñãáíÝëé ðïõ îÝñïõìå êáé ï (serinus serinus
flaviserinus) ðïõ åíäçìåß óôçí êåíôñéêÞ êõñßùò Åõñþðç.
 
Top Bottom