παραμυξοΐωση

  1. Chevivac-P 200 - Chevita

    Chevivac-P 200 - Chevita

    Το Chevivac-P 200 είναι αδρανοποιημένο εμβόλιο σε ελαιώδες διάλυμα για ανοσοποίηση εναντίον της ψευδοπανώλης (παραμυξοΐωσης) στα περιστέρια και άλλα πτηνά. Οδηγίες χρήσης του Chevivac-P 200 Το Chevivac-P παράγεται από πολλαπλασιασμό στελέχους ιού ψευδοπανώλους σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας και...
Top